Nöjdare hyresgäster med samma juridiska trygghet

  • Godkänd av marknadens ledande fastighetsägare

  • Hyresgästerna är försäkrade att fullfölja sina hyresåtaganden i enlighet med hyresavtalet och 12 kap. jordabalken

  • Motsvarande innehåll och juridiskt omfång som en bankgaranti eller hyresdeposition

Signing a Contract

Enkelt och tryggt

Enkel Process.png

Smidig administration - Försäkringen löper hela avtalstiden och förlängs automatiskt vid en eventuell hyresförlängning. Eventuella försäkringsärenden hanteras via oss.

Hyresgaranti_hyresvärd_utan_deposition.

Enklare förhandling - Erhåll den säkerhet ni önskar utan förhandlingar och eftergifter.

Hyresgaranti trygghet hyra lokal.png

Juridisk trygghet - Vi säkerställer att era hyresgäster alltid har en utställd säkerhet för hyreskontraktet.

Vår Hyresgarantiförsäkring ställs ut av Nordic Guarantee som är underställda den Svenska Finansinspektionen. De uppfyller de fastställda kapitaltäckningskrav som ställs för Solvens 2.

 

Nordic Guarantee är återförsäkrade av flera internationella återförsäkringsbolag, samtliga med en minimum A-rating.