Villkor

Genom denna förfrågan lämnar jag mitt samtycke till att Hyresgaranti Sverige AB gör en prövning av om det, enligt Hyresgaranti Sverige ABs bedömning, finns förutsättningar att offerera eller ställa ut sökt garanti, eller om ansökan måste avslås. Förfrågan är kostnadsfritt och förutsättningslöst. Hyresgaranti Sverige AB kan vid en sådan prövning kontakta den part som garantin skall ställas ut till förmån för, för att få kompletterande uppgifter, om Hyresgaranti Sverige AB bedömer det vara nödvändigt. Hyresgaranti Sverige AB förutsätter att de i ansökan lämnade uppgifterna är riktiga, och förbehåller sig rätten att rikta anspråk på skadestånd mot den eller de som uppsåtligen eller genom vårdslöshet lämnat felaktiga eller missvisande uppgifter, om de felaktiga eller missvisande uppgifterna bidragit till att orsaka skada för Hyresgaranti Sverige AB.